You are here

Công ty đã hoàn tất thủ tục góp vốn vào Công ty con

Công ty đã hoàn tất thủ tục góp vốn vào Công ty con

Ngày 30/6/2017, Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới đã hoàn tất các thủ tục góp vốn vào Công ty Cổ phần EDICO.Tỷ lệ vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần EDICO là 54,3 %. Do đó Công ty Cổ phần EDICO đã trở thành công ty con của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới.