You are here

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

- Họ và tên cá nhân: Nguyễn Thị Nga

- Quốc tịch: Việt Nam

- Địa chỉ: Xã Đồng Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 149.200 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 4,9% tổng số cổ phần.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 170.700 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 5,67% tổng số cổ phần.

- Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 10/08/2017.